Algemene verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden
De Jong & Partners Venlo B.V.

1. Definities
In deze Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van De Jong & Partners Venlo B.V. wordt verstaan onder:

1.1 Verkoper: De Jong & Partners Venlo B.V., gevestigd te (5928 RD) Venlo aan de Floralaan 9;
1.2 Koper: wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, niet zijnde een consument;
1.3 Algemene voorwaarden: de Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden;
1.4 Order: verzoek (bestelling) van Koper om goederen te leveren;
1.5 Offerte: iedere aanbieding die Verkoper schriftelijk dan wel per mail doet, al dan niet naar aanleiding van een of meerdere Order(s) die van Koper is(/zijn) ontvangen;
1.6 Orderbevestiging: bevestiging van Verkoper dat de door Koper geplaatste Order wordt uitgevoerd;
1.7 Overeenkomst: tussen Koper en Verkoper gemaakte afspraken over verkoop en levering van goederen.

2. Toepasselijkheid​ Algemene voorwaarden en totstandkoming Overeenkomst
2.1 Alle Offertes en Orderbevestigingen worden verstrekt c.q. verzonden onder toepasselijk verklaring van deze Algemene voorwaarden, zowel op de Offerte als Orderbevestiging en de (stilzwijgende/uitdrukkelijke) acceptatie ervan als op de tot stand gekomen Overeenkomst.
2.2 Voor zover de Orderbevestiging,
– niet, althans niet wezenlijk afwijkt van de geplaatste Order en Koper binnen 7 kalenderdagen na de Orderbevestiging niet schriftelijk heeft geprotesteerd tegen de Orderbevestiging, en/of;
– indien op verzoek van Koper binnen 7 kalenderdagen tot uitvoering van de koop/verkoop – ingevolge de Order en Orderbevestiging – wordt overgegaan;
wordt de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen.
2.3 Voor zover Verkoper de geplaatste Order afwijkend beantwoordt, wordt dit antwoord gezien als een Offerte waarop Koper actief moet reageren vooraleer een Overeenkomst tot stand komt. De Overeenkomst komt alsdan tot stand, zodra de Offerte de Koper heeft bereikt en Koper hierop akkoord heeft gegeven.
2.4 Alle Offertes van Verkoper worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de Offerte anders vermeldt.
2.5 In geval van acceptatie van de Offerte en/of Orderbevestiging verenigt Koper zich met toepasselijk verklaring van deze Algemene voorwaarden en doet hij – zo nodig – afstand van een toepasselijk verklaring van eigen inkoopvoorwaarden.
2.6 Indien in de acceptatie van Koper voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de Offerte worden aangebracht, dan wel Koper binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de Orderbevestiging voorbehouden of wijzigingen aanbrengt op de door Verkoper verzonden Orderbevestiging (inclusief voorbehouden ten aanzien van de toepasselijk verklaring van deze Algemene voorwaarden), komt de Overeenkomst pas tot stand, indien de Verkoper aan de Koper bericht heeft met deze afwijkingen van de Offerte en/of Orderbevestiging in te stemmen.

3. Wijzigingen​
3.1 Wijzigingen in de Overeenkomst en afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Koper en Verkoper zijn overeengekomen.
3.2 Indien wijzigingen (in de Overeenkomst) leiden tot verhoging van de kosten, heeft Verkoper het recht om de koopprijs dienovereenkomstig te verhogen.

4. Kwaliteit en omschrijving​
4.1 De Verkoper verbindt zich jegens de Koper om hem de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de Offerte, Overeenkomst dan wel Orderbevestiging omschreven.
4.2 De Verkoper staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor een ander doel dan aangegeven op de verpakking van het product, zelfs niet, indien dit (andere) doel aan de Verkoper kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

5. Verpakking en verzending​
5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, vindt levering te allen tijde FCA dan wel FOB plaats volgens de Incoterms (meest recente versie), zoals opgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel.
5.2 De goederen zullen door de Verkoper bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de Orderbevestiging, Overeenkomst of Offerte is bepaald of naderhand schriftelijk is overeengekomen.
5.3 Verkoper levert de goederen op pallets. In geval van levering op Europallets is de Koper verplicht deze pallets, in goede staat, terug te zenden naar het door de Verkoper opgegeven adres, bij gebreke waarvan de Koper aan de Verkoper schadevergoeding verschuldigd is, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

6.​ Opslag​
6.1 Indien om welke reden ook de Koper niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal de Verkoper, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de Koper de goederen bewaren. Het risico van achteruitgang in kwaliteit ten gevolge van de opslag komt volledig voor rekening van Koper.
6.2 Indien Koper in gebreke blijft met het in ontvangst nemen van goederen gedurende een periode van 2 maanden – gerekend vanaf het overeengekomen tijdstip – heeft Verkoper het recht om de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Koper is alsdan een schadevergoeding aan Verkoper verschuldigd ter hoogte van de overeengekomen koopprijs van de goederen, vermeerderd met de schade die Verkoper ten gevolge van de ontbinding lijdt.
6.3 De Koper is te allen tijde verplicht aan de Verkoper de opslagkosten volgens het bij de Verkoper gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de Overeenkomst overeengekomen leverdatum.

7​. Eigendomsovergang en risico​
7.1 Behoudens het gestelde in dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de Koper overgaan conform overeengekomen Incoterms (meest recente versie), zoals opgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel. Zolang de Koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor een onvoorwaardelijke bankgarantie heeft gesteld, behoudt de Verkoper zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de Koper over, zodra de Koper aan al zijn verplichtingen jegens de Verkoper heeft voldaan.
7.2 Indien er gerede twijfel bij de Verkoper bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Koper, is de Verkoper bevoegd de bezorging van goederen ingevolge artikel 5 lid 2 van deze Algemene voorwaarden, uit te stellen, totdat de Koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De Koper is aansprakelijk voor de door de Verkoper door deze vertraagde aflevering geleden schade. Het bepaalde in artikel 6 van deze Algemene voorwaarden, is in deze situatie van overeenkomstige toepassing.
7.3 Als de Verkoper op verzoek van de Koper overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van deze Algemene voorwaarden, de verzending uitstelt, zullen de goederen eigendom blijven van de Verkoper, doch zal het risico van kwaliteitsachteruitgang, verlies of bederf (of andere schade) voor rekening van Koper zijn.  

8.​ Tijdstip van levering​
8.1 De Verkoper zal de goederen leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn die bepaald is in de Overeenkomst. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen ingevolge artikel 2 van deze Algemene voorwaarden. Een door Verkoper opgegeven termijn van levering heeft slechts een indicatieve strekking en zijn nimmer fataal, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

9. Overmacht​
9.1 De in artikel 8 van deze Algemene voorwaarden bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de Verkoper door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
9.2 Van overmacht aan de zijde van de Verkoper is sprake, indien de Verkoper na het sluiten van de Overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, dan wel de gevolgen van een epidemie of pandemie (waartoe de uitbraak van Covid-19 c.q. het Coronavirus wordt gerekend), alles zowel in het bedrijf van de Verkoper als bij derden, van wie de Verkoper de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de Verkoper ontstaan.

10. Aansprakelijkheid en vrijwaring
10.1 De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het feit, dat de Koper of een afnemer van hem de goederen gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing of anderszins bij het gebruik een fout maakt.
10.2 De aansprakelijkheid van de Verkoper is in alle gevallen beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van de Verkoper.
10.3 Daarnaast is onder alle omstandigheden iedere mogelijke aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot de schade welke krachtens haar verzekering(en) is gedekt en daadwerkelijk door de verzekeringsmaatschappij wordt uitbetaald en maximaal voor het bedrag waarvoor in het betreffende geval dekking wordt verleend. Voorts is iedere aansprakelijkheid, hoe ook genaamd en hoe ook bedoeld, voor schade, kosten of anderszins beperkt tot het bedrag van de Overeenkomst, ongedaanmakingsverbintenissen inbegrepen.
10.4 Koper dient schade en geleden schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij Verkoper te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval vervalt iedere aanspraak van Koper jegens Verkoper, behalve die welke uitdrukkelijk door Verkoper is aanvaard, door het enkele verloop van 6 maanden na het ontstaan daarvan.

11. Prijs en betaling
11.1 De koopprijs omvat, behalve de prijs voor de goederen, de kosten van de verpakking, het transport en de afleveringskosten ter plaatse door de Koper aangewezen tenzij anders is bepaald of overeengekomen tussen Verkoper en Koper.
11.2 De Koper is verplicht de koopprijs binnen 7 kalenderdagen na aflevering te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Koper is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
11.3 Indien de Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van 1 week, is de Verkoper bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de Koper aansprakelijk voor de door de Verkoper geleden schade, onder meer (doch niet uitsluitend) bestaande uit omzet- en winstderving, transportkosten en de kosten van de ingebrekestelling. Tevens is Koper, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van een betalingstermijn zijn betaald, vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van 8% tenzij de wettelijke handelsrente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke handelsrente. De verschuldigde (wettelijke handels)rente geldt per maand of een gedeelte daarvan.
11.4 Indien de Verkoper bij wanprestatie van de Koper tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan volledig voor rekening van de Koper, waarbij een minimum bedrag geldt van € 250,- (tweehonderdvijftig euro).
11.5 De Koper, die gebruikmaakt van zijn bevoegdheid tot opslag als bedoeld in artikel 6 van deze Algemene voorwaarden, blijft verplicht tot betaling van de koopsom binnen 7 kalenderdagen nadat de aflevering zou hebben plaatsgevonden indien deze niet was uitgesteld.

12.​ Wettelijke vereisten​
12.1 De Verkoper waarborgt, dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de goederen, die op grond van de Overeenkomst geleverd moeten worden, zoveel mogelijk voldoen aan alle eisen die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege ter zake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de Overeenkomst. Deze waarborg geldt niet in geval van levering van goederen met een private label. In die situatie zijn het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de goederen te allen tijd voor rekening en risico van de Koper.  

13. Ontbinding
13.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 van deze Algemene voorwaarden, wordt de Overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de Koper faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van de Verkoper, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
13.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De Koper is aansprakelijk voor de door de Verkoper geleden schade, onder meer (doch niet uitsluitend) bestaande uit omzet- en winstderving en transportkosten.

​​​​14. Toepasselijk recht​
14.1 Deze Algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Nederlandse recht. Het Weens Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten, Wenen 11 april 1980, Trb. 1981, 184 en 1986, 61), is op deze Algemene voorwaarden niet van toepassing.    

15.​ Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden​
15.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, Orderbevestigingen en Overeenkomsten van of met Verkoper. Voor zover Koper in zijn Order zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.

16. Geschillen
16.1 Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun Overeenkomst dan wel van nadere Overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige Overeenkomst zoals, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen, zullen worden beslecht door de Nederlandse Rechtbank gevestigd in de provincie Limburg (locatie Roermond).
16.2 Een geschil ten aanzien van een bepaalde rechtsvordering dient aanhangig te zijn gemaakt binnen zes maanden nadat de vordering is ontstaan, onverminderd de mogelijkheid van eerder verval of van verjaring overeenkomstig de wet.
16.3 Koper dient eventuele reclamaties aangaande de levering, de kwaliteit van producten en/of de aantallen binnen 48 uur na levering te melden, bij gebreke mag Verkoper ervan uit gaan dat aan alle verplichtingen deugdelijk en tijdig is voldaan en alle eventuele rechten/aanspraken van Koper op nakoming en/of schadevergoeding komen te vervallen. 

De Jong & Partners Venlo B.V.
Floralaan 9

5928 RD Venlo
Nederland

Route beschrijving

administratie

BTW NL 805947164 B01
KvK 12036493

Wij verkopen geen producten aan consumenten.

Copyright © 2024 de Jong & Partners Venlo B.V.