Privacyverklaring De Jong & Partners Venlo B.V.

De Jong & Partners B.V. (hierna: “De Jong & Partners”) respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie correct wordt verwerkt. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens De Jong & Partners verwerkt.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
Deze privacyverklaring ziet op verwerkingen die worden verricht door De Jong & Partners.

Gegevens organisatie
Naam: De Jong & Partners Venlo B.V.
Postadres: Postbus 3311, 5902 RH Venlo
KvK-nummer: 12036493
Algemeen telefoonnummer: 077-3971811
Algemeen e-mailadres: info@dejongenpartners.com
Website: www.dejongenpartners.com

Als u vragen heeft, of als u gebruik wilt maken van een van uw individuele rechten, kunt u contact opnemen met onderstaande privacy contactpersoon.

Gegevens privacy contactpersoon
Contactpersoon: de heer A. Vermuë
E-mailadres: avermue@dejongenpartners.com
Telefoonnummer: 077-3971811

Verwerkte persoonsgegevens
De Jong & Partners verwerkt de navolgende gegevens van uw bedrijf of contactpersonen van uw bedrijf: 

 • voor- en achternaam alsmede functie van contactpersonen;
 • e-mailadres(sen);
 • (mobiele) telefoonnummer(s) van bedrijf/contactpersonen;
 • adresgegevens hoofdkantoor/magazijn;
 • bankrekeningnummer;
 • camerabeelden in geval van bezoek aan het kantoor van De Jong & Partners;
 • kentekennummer in geval van transporteurs.

Gebruik van cookies
De Jong & Partners maakt gebruik van “first party cookies (noodzakelijke/ functionele cookies)” en “third party cookies (optionele cookies)” bij het beheer van haar website. De first party cookies zijn bedoeld om de site optimaal te kunnen laten functioneren. 

De Jong & Partners ontvangt of verwerkt geen persoonsgegevens m.b.t. deze first party cookies. 

De third party cookies betreffen tracking cookies die door De Jong & Partners uitsluitend worden ingezet om het gebruik van de website te meten. De Jong & Partners zal geen persoonsgegevens verwerken m.b.t. deze cookies. De tracking cookies en de daarmee verkregen informatie zullen maximaal 26 weken worden bewaard.

Doeleinden verwerking
De Jong & Partners verzamelt uw persoonsgegevens primair om – in brede zin van het woord – uitvoering te kunnen geven aan overeenkomst die De Jong & Partners met uw bedrijf gesloten heeft.
De doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens door De Jong & Partners luiden als volgt:

 • contact met u te leggen en onderhouden (per post, telefonisch, per e-mail);
 • een juiste administratie en intern beheer te voeren;
 • het transport van goederen met u af te stemmen;
 • de producteisen met u vast te leggen en te bespreken;
 • u te informeren over eventuele relevante ontwikkelingen binnen De Jong & Partners;
 • ter waarborging van de veiligheid van u, andere personen en goederen.

De Jong & Partners verwerkt de verkregen persoonsgegevens alleen voor bovenstaande doeleinden. 

Rechtsgronden verwerking
De verwerkingen in het kader van de hiervoor genoemde doeleinden hebben elk minimaal één rechtsgrond. Hieronder worden deze rechtsgronden toegelicht.

Uitvoering overeenkomst
In een groot deel van de gevallen verwerkt De Jong & Partners uw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst. Denk bijvoorbeeld aan de verzameling/verwerking van gegevens zoals naam/functie contactpersoon, NAW-gegevens en bankrekeningnummer. 

Voldoen aan wettelijke plicht
De Jong & Partners verwerkt persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan wettelijke plichten. Denk aan de verzameling/verwerking van gegevens in het kader van het voldoen aan fiscale verplichtingen, verplichtingen voortvloeiend uit de  Voedsel- en Warenwet (dan wel hiermee verband houdende wetgeving binnen EU-verband) of administratieve verplichtingen. 

Gerechtvaardigd belang 
Daarnaast kan de verwerking van uw persoonsgegevens in sommige gevallen noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van De Jong & Partners of van een derde. 

De Jong & Partners maakt gebruik van camera’s ter beveiliging van het terrein en het gebouw. De camerabeelden worden voor de duur van 2 weken bewaard en worden uitsluitend met dit doel gebruikt.

Beveiliging persoonsgegevens
De Jong & Partners hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Bewaartermijn
De Jong & Partners zal de gegevens bewaren gedurende vijf jaar na einde van de overeenkomst of afronding van de order. 

Administratieve en fiscale gegevens bewaart De Jong & Partners – conform de wettelijke bewaartermijn – vijf tot zeven jaar na uitvoering van de overeenkomst. 

De bewaartermijn kan in voorkomende gevallen langer zijn, indien de betreffende gegevens langer relevant zijn en De Jong & Partners daarbij gerechtvaardigde belangen heeft.

Als uitgangspunt hanteert De Jong & Partners dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld. Wanneer uw persoonsgegevens voor de genoemde doelen niet meer relevant zijn, zal De Jong & Partners deze verwijderen.

Ontvangers van persoonsgegevens
De Jong & Partners deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan de inkoop van eindproducten bij derden en/of het laten ontwikkelen/vervaardigen van halffabricaten of verpakkingen dan wel het laten uitvoeren van het transport. 

Daarnaast kan De Jong & Partners persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Te denken valt aan de Voedsel- en Warenautoriteit voor keuring van producten, fiscus en/of andere overheidsinstanties.

De Jong & Partners maakt gebruik van online applicaties voor de order-administratie en het barcode-beheer. Verder maakt De Jong & Partners gebruik van een vervoerders/klant-portal waarin gegevens omtrent het transport van producten kan worden ingezien.

Met derde partijen die namens en in opdracht van De Jong & Partners persoonsgegevens verwerken, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door De Jong & Partners ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. 

Klachtafhandeling
De Jong & Partners heeft de behandeling van eventuele klachten of vragen over haar producten uitbesteed. Daar waar nodig zal De Jong & Partners persoonsgegevens aan klachtbehandelaar verstrekken. Dit gebeurt dan uitsluitend met het doel om deze in staat te stellen tot een goede en zorgvuldige uitvoering van haar taak. 

Waar nodig zal met de klachtbehandelaar een verwerkersovereenkomst worden gesloten.

Doorgifte persoonsgegevens naar een derde land buiten de Europese Unie
In geval van transport van goederen worden de gegevens van het afleveradres en namen van de contactpersonen (bij het betreffende afleveradres) aan de transporteur doorgegeven. Een transporteur is veelal gevestigd binnen de Europese Unie. Voor zover sprake is van doorgifte van gegevens buiten de Europese Unie zal De Jong & Partners passende afspraken maken om naleving van de AVG te bewaken.

Uw rechten
Op grond van de AVG komen u diverse rechten met betrekking tot evt. persoonsgegevens toe:

 • het recht op inzage en kopie;
 • het recht op rectificatie;
 • het recht op gegevenswissing;
 • het recht op beperking van de verwerking;
 • het recht bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens;
 • het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Indien u gebruik wil maken van uw rechten, kunt u een verzoek indienen via de in deze brief genoemde contactgegevens. Let op: bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat De Jong & Partners niet in alle gevallen gehoor hoeft te geven aan een verzoek ter uitoefening van één van voornoemde rechten. 

Binnen een maand nadat De Jong & Partners een verzoek ter uitoefening van één van voorgenoemde rechten van u heeft ontvangen, zal u worden geïnformeerd. Daarbij zal De Jong & Partners aangeven of en hoe aan uw verzoek gevolg gegeven en zo niet, waarom niet. Indien dit in verband met het verzoek noodzakelijk is, kan de reactietermijn worden verlengd. De Jong & Partners zal in dat geval binnen één maand aan u kenbaar maken binnen welke termijn alsnog gereageerd wordt. Het uitoefenen van de recht(en) door u is in beginsel kosteloos.

Indienen klacht bij de toezichthouder
Het kan zijn dat u, ondanks de zorgvuldige aanpak van De Jong & Partners, een klacht heeft over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt. U kunt dan een klacht indienen bij de toezichthouder. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen
De privacyverklaring zoals in dit document verwoord kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden tijdig aan u bekend gemaakt per mail  of anderszins. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze privacy-verklaring, dan kunt u contact opnemen met de privacy contactpersoon.

De Jong & Partners Venlo B.V.
Floralaan 9

5928 RD Venlo
Nederland

Route beschrijving

administratie

BTW NL 805947164 B01
KvK 12036493

Wij verkopen geen producten aan consumenten.

Copyright © 2024 de Jong & Partners Venlo B.V.